Vad säger livscykelanalyserna?

Ett argument som relativt ofta i dyker upp i kärnkraftsdebatten är att kärnkraft inte kan bidra till att lösa klimatproblemen eftersom dess koldioxidutsläpp är betydande om man ser till ett livscykelperspektiv. Seriösa livscykelanalyser så som de IPCC står bakom visar dock tydligt att kärnkraft har likvärdiga eller något lägre koldioxid utsläpp än t.ex vind- och solkraft (en översiktlig bild av de resultat IPPCs står bakom finner du i denna wikipedia-artikel).

Vi är därför glada se att ingen av de publikationer som vi granskat, driver linjen att kärnkraft skulle ha högre koldioxidutsläpp än förnybara energislag.

Vart kommer bilden att kärnkraft skulle ha höga koldioxidutsläpp ifrån?

Trots att IPCC alltså menar att kärnkraft och förnybart har likvärdig koldioxid utsläpp förekommer det relativt ofta påståenden om motsatsen. Därför kan det vara bra att veta vilka tveksamma livscykelanalyser som ligger bakom dessa påståenden.

En debattör som offentligt drivit linjen att kärnkraft har högre koldioxidutsläpp än förnybara energislag är författaren Åsa Moberg. I sin bok ”Ett oerhört dyrt och livsfarligt sätt att koka vatten på” väljer hon att lyfta fram en livscykelanalys som ofta omnämnts som Stanford-rapporten och är skriven av Mark Z Jacobsen. Det som utmärker Mark Z Jacobsen är att han väljer att avfärda alla livscykelanalyser som visar på låga utsläpp från kärnkraft som beställningsresultat producerade av industrin men gör samtidigt själv flera metodologiskt tveksamma val för att kunna visa att kärnkraft skulle vara förenat med höga koldioxidutsläpp.

Det första är att Jacobsen är med och deltar i något man skulle kunna kalla siffertvätt. I stället för att luta sig mot de siffor som IPCC ställt sig bakom så plockar han fram en en review-artikel som han finner mer trovärdig. Jacobsen hänvisar till att denna review-artikel bygger på hela 103 studier och därför kan anses vara de mest trovärdiga källan vi har. Men när vi tittar närmare på den benämnda reviewrapporten så upptäcker vi att denna artikels resultat för kärnkraft bygger defakto bara på 19 av de 103 de granskade studier, då de andra anses undermåliga.

När vi närmare granskade de 19 studier som reviweartikeln bygger på fann vi därtill att fyra av dem utgör tydliga outliers som har gemensamt att de alla är opublicerade studier som bygger på data från en och samma forskare nämligen Jan Willem Storm van Leeuwen. Förutom att dessa studier inte hålt måttet för att bli publicerade i veteneskapliga tidskrifter har de blivit hårt kritiserade av andra forskare.

Kritiken mot Jan Willem Storm van Leeuwens studier kommer sig delvis av att de utsläpp han presenterar för kärnkraft är ca 25 ggr större än de IPCC står bakom men också för att man i hans beräkningarna kunnat påvisa uppenbara missar. T.ex. beräknas vid ett tillfälle energiåtgången i en urangruva i Namibia klart överstiger energiåtgången för hela landet Namibia. Få hänvisar därför till Storm van Leeuwens studier direkt men genom att låta hans siffor ingå i review-artiklar som använder medelvärde i stället för median tvättas dessa orimligt höga siffror ner till nivåer som kan kännas mer godtagbara. På detta sätt deltar Jacobsen i vittvätt av kontroversiella siffror.

Jacobsen nöjer sig inte heller med dessa livcykelanalyssiffror utan menar att kärnkraft bör anses ha än högre utsläpp. Utsläppsposter han menar att andra har missat är t.ex. koldioxid-utsläpp från utbrända städer i framtida kärnvapenkrig. Han tycker t.ex. att en post för kärnvapenkrig till följd av kärnkraft var 30:e år är rimligt att ta med i beräkningen.

Slutligen gör Jacobsen det tveksama antagandet att sol och vindkraft per definition inte kan bli försenade men att kärnkraftsprojekt alltid blir det. På detta sätt lyckas Jacobsen bygga upp en betydande koldioxidpost till kärnkraftens nackdel. Han gör nämligen antagandet att att alla sol- och vindkraftsprojekt går så snabbt som de kan göra och därmed ger han dem 0 extra utsläpp, samtidigt som han räknar med att varje kärnkraftsprojekt alltid blir i snitt några år försenade och för varje år med försening lägger han på utsläpp motsvarande att man bränt kol i samma omfattning som den förväntade kapaciteteten hos den nya reaktorn. Att kärnkraftsprojekt i snitt i världen blivit klara snabbare och hållit mycket högre utbyggnadstakt än förnybart väljer Jacobsen helt enkelt att ignorera.

Men se upp med de som avfärdar förnybart!

Värt att notera är dock att det inte bara kärnkaftsmotståndare som använder livscykelanalyser på ett tveksamt sätt. Ibland dyker det upp kärnkraftsförespråkare som argumenterar emot utbyggnad av t.ex. solkraft för att de i vissa livscykelanalyser kommit fram till att solkraft kan vara förenat med uppemot 4 gånger högre koldioxidutsläpp. Vi ser flera problem med detta sätt att resonera, dels beaktar man inte de stora variationerna i utsläpp inom ett och samma kraftslag och dels ställer man två värdefulla tekniker mot varandra.

Enligt IPCC så kommer kärnkraft och förnybart behöva arbeta tillsammans istället för att ställas mot varandra, om vi ska ha en chans att begränsa uppvärmningen till under 1,5 grader.

Läsarreaktioner

Har du några tankar, frågor eller kommentarer om innehållet i denna bloggpost, då vill vi jättegärna ta del av dem.

Om du har upptäckt ett enskilt faktafel går det bra att skriva en kommentar i kommentars-fältet nedan eller kontakta oss på mail, facebook eller twitter. Vår målsättning är att rätta alla faktafel som upptäcks men också publicera dem både under fliken Faktatabbar.

Om just den här blogg-posten har rättats och förbättrats så finner du en direkt-länk till denna rättning i listan nedan.

Kanske tycker du att innehållet i den här blogg-posten skulle behöva belysas från ett helt annat perspektiv?

Känner du redan till en färdig text som belyser den här frågan från ett annat perspektiv går det jättebra att skicka oss en länk så lägger vi till den i listan nedan.

Om du själv skulle vilja skriva en kompletterande blogg-post men inte har någon plats där du kan publicera texten. Då går det jättebra att skicka oss texten så publicerar vi den som en blogg-post direkt här på sidan.

Finns det ingen lista nedan så beror det på att vi inte mottagit några kommentarer om just denna blogg-post ännu. Ett exempel på hur en påbörjad granskning kan se ut hittar du längst ner i denna blogg-post.