5 skäl att tänka globalt när vi handlar lokalt

 • 1. IPCC och världens klimatforskare
  talar till oss

  År 2014 genomfördes en oberoende undersökning med ca 100 klimatexperter. Denna undersökning visade att 71% av de tillfrågade experterna gör bedömningen att varje realistisk plan för att stabilisera klimatet kräver kärnkraft. För den som läser IPCCs rapporter står det också klart, att en global kärnkraftsavveckling är ett stort risktagande med våra chanser att klara två-gradersmålet.
  Läs mer . . .

 • Sverige är ett land med sällsynt goda förutsättningar för 100% förnybar energiproduktion: Till skillnad från majoriteten av världens länder har vi stora ytor vi kan avsätta för vindkraftsproduktion och älvar som genom vattenkraften ger oss fossilfri reglerkraft som täcker ca 50% av vårt energibehov. Men att ställa om Sveriges energiproduktion till 100% förnybart innebär ingen klimatvinst eftersom kärnkraft och förnybart har likvärdig klimatpåverkan. Vi kan istället göra skillnad genom att vara ett föredöme för andra länder men då behöver vi välja lösningar som fungerar även utanför Sverige. Detta kan innebära att vi satsar på innovation inom nyckeltekniker för förnybar energi t.ex. energilagring. Men här visar vi hur en satsningar på modern kärnkraft kan vara en minst lika bra investering ur ett globalt klimatperspektiv.
  Läs mer . . .


 • 100% förnybar energiproduktion i världen ses ofta som det eftersträvansvärda målet inom miljörörelsen. Troligtvis är detta tekniskt möjligt men det är mycket osäkert om det går att genomföra globalt i den hastighet som klimatfrågan kräver. Osäkerheten över om förnybart kommer klara klimatutmaningen ensamt beror bland annat på ökande energibehov i världen, bristande lösningar på energilagring, och behov av stora landytor för energiproduktion. Användingen av stora landytor för energiproduktion väcker också frågan om huruvida 100%-förnybart är det bästa om vi vill värna andra miljövärden så som biologisk mångfald.
  Läs mer . . .

 • Att inte slösa energi i onödan och hitta på sätt för att få ut mer nytta ur samma mängd energi, det är givetvis två uteslutande positiva ting. Men vi tycker det finns flera skäl till att vara försiktiga innan vi tillskriver energibesparing allt för viktig roll i vår klimatpolitik: Den senaste forskningen visar att energibesparande åtgärder sällan minskar utsläppen så mycket som man trott. Man har kunnat se att när man lyckas genomföra en energibesparing i någon typ av verksamhet ökar samhället och dess individer ofta sin energikosnumtion på något annat sätt. Detta kallas rebound-effekter och har visat sig äta upp en betydande del av de förväntade positiva effekterna även för besparingsprojekt som lyckats. Två andra viktiga skäl till att inte räkna med en minskad energikosnumtion i världen är att ca 3 miljarder människor lever i energifattigdom och att jordens befolkning beräknas öka med ytterligare ca 1-3.5 miljarder människor. Vi behöver ta höjd i våra beräkningar för att desa människor ska nå en energikonsumtion som de finner hållbart att leva på.
  Läs mer . . .

 • Två länder som lyfts fram som gröna föredömen är Japan och Tyskland. Men när vi granskar hur deras elproduktion verkligen ser ut och vad som är planerat framöver blir bilden en helt annan. Japan som hade ett ambitiöst mål om att sänka sina utsläpp med 25%, har efter nedstängningen av kärnkraften ändrat sina planer till att istället öka sina utsläpp med 4% och satsa på ny kolkraft. Att vissa gröna miljöskribetenter oreflekterat hyllar denna utveckling är givetvis problematiskt. I Tyskland ser vi en massiv utbyggnad av förnybar energi, men tyvärr har denna främst ersätt kärnkraft istället för fossil energi. Det är problematiskt om vi i den gröna rörelsen blundar för att vi både hade räddat fler liv och haft mindre klimatutsläpp ifall Tyskland fortsatt sin utveckling av förnybart utan att samtidigt avveckla kärnkraften.
  Läs mer . . .

 • PRATA
  KÄRNKRAFT
  .NU