IPCC och världens klimatforskare talar till oss

Vi har granskat flera IPCCs rapporter. Ur dessa framgår att IPCC ser kärnkraft som helt nödvändigt ifall vi vill begränsa uppvärmningen till under 1,5 grader.

I frågan om tvågradersmålet är skrivelserna mindre kategoriska då det finns enskilda scenarion som visar att vi kan klara två-graders målet utan kärnkraft. Gemensamt för dessa scenarion är dock att de förutsätter en minskad energi-konsumtion i världen.

Av 164 olika scenarion för världens energi-produktion var det inget scenario som byggde på enbart förnybar energi och samtidigt tog höjd för för en ökad energikonsumtion i världen. Detta menar vi gör att en global avveckling av kärnkraft blir ett risktagande med även våra chanser att klara tvågradersmålet.

IPCC bedömer att alla kraftslag behövs om vi ska begränsa uppvärmningen till 1.5 grader

Världens länder har som mål att begränsa den globala uppvärmningen till två grader. Men enligt IPCC (s. 1073) innebär en uppvärmning på över 1.5 grad redan en hög risk för att unika och hotade system kommer drabbas och och att världen kommer få uppleva mer extrema väderhändelser.

Exempel på de unika och hotade system som riskeras vid en uppvärmning på cirka 1,5 grader är den havsis-miljö som inuiter lever i, korallrev, ekosystem, unika arter i bergsområden, Amazonas ekosystem, sötvattenekosystem i en del afrikanska länder, glaciärer och unika arter på tropiska öar.

Exempel på extrema väderhändelser är värmeböljor, cykloner, torka och intensiv nederbörd.

Sammantager gör detta att en uppvärmning under 1,5 grader är att föredra.

Om vi vill begränsa uppvärmningen till under 1.5 grader skriver IPCC (sid 16) att det krävs en omedelbar och dramatisk uppskalning av samtliga koldioxidsnåla-energislag och en låg energiförbrukning.

Att alla tekniker behövs bekräftades också i en FN-rapport (s. 32) från våren 2015, som skriver att det krävs ”the full set of low-carbon technologies” för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader.

FN-rapporten betonar att en begränsning till 1.5 grader inte bara kräver en snabb utbyggnad av alla koldioxidsnåla energislag. De scenarion där vi klarar att begränsa uppvärmningen till under 1.5 förutsätter också en minskning av världens energikonsumtion och en uppskalning av tekniker som minskar halten CO² i luften. De finns stora osäkerheter i om och till vilken grad vi kommer lyckas minska världen energiförbrukningen samt om vi kommer kunna skala upp teknik som aktivt minskar halten CO² i luften. Detta talar för att kärnkraft är nödvändigt även för att klara två-gradersmålet.

Vad säger IPCC om 2-gradersmålet?

IPCC skriver följande:

Scenarios that are likely to maintain warming at below 2°C include more rapid improvements in energy efficiency and a tripling to nearly a quadrupling of the share of zero - and low - carbon energy supply from renewable energy, nuclear energy and fossil energy with carbon dioxide capture and storage (CCS), or bioenergy with CCS (BECCS) by the year 2050.

Inte sällan ser vi dock hur olika delar av miljörörelsen lyfter fram enskilda scenarion från IPCCs rapporter som en garant för att vi kan klara två-gradersmålet lika bra utan kärnkraft. Vi kommer här lyfta ett exempel på där IPCC’s ‘Special Report on Renewable Energy Sources använts på detta sätt.

Samtidigt vill vi vara tydliga med att vi inte läst samtliga IPCC rapporter i sin helhet så om du som läsare ser anledning att lyfta fram data från någon annan rapport välkomnar vi detta.

IPCCs rapport om förnybar energi kom 2012 och har använts som en garant för att kärnkraft inte skulle behövas för att stoppa klimatförändringarna. Vi vill här visa varför vi tycker det finns skäl att problematisera denna tolkning av rapporten.

Figurerna ovan kommer från IPCC Special Report on Renewable Energy Sources (sid 803) och visar 164 framtagna scenarion för hur stor produktionen av förnybar energi kan komma att vara år 2050 (fönybar energi definieras i rapporten som energiproduktion från biomassa, solkraft, vindkraft, vågkraft, geotermisk energi och vattenkraft).

I figuren till vänster har vi med rött markerat de 2 scenarion som använts som garant för att kärnkraft ej behövs för att möta två-gradersmålet. Vi har även med rött lagt in hur stor världens energikonsumtion var år 2008.

För den som studerar graferna ovan blir det tydligt att de som tagit IPCC’s ‘Special Report on Renewable Energy Sources som garant för att vi år 2050 kan täcka mer än 80% procent av världens energiförbrukning med förnybara energislag gör två kontroversiella antaganden.

Det första antagandet är att 162 av 164 uttagna scenarion starkt underskattar potentialen i de förnybara energislagen.

Det andra antagandet är att världens energikonsumtion inte ska öka utan istället minska till år 2050. Detta står i hård kontrast mot den trend vi ser i världen idag med kraftigt ökande energikonsumtion (se den blå linjen i figuren nedan).

Grafen nedan visar hur energiförsörjningen sett ut historiskt och hur den förväntas utveckla sig i de 164 olika scenarierna

<p class="img-text">IPCC’s ‘Special Report on Renewable Energy Sources sid. 804</p>

Trettiofem år är en lång tidshorisont och detta avspeglar sig i en stor spridning av tänkbara utvecklingslinjer. Men utvecklingen hittills tycker vi ger goda skäl att stanna upp och reflektera innan vi väljer att bygga vår klimatpolitik på antagandet att världens energikonsumtion ska minska istället för att öka.

Vi vet att världens befolkning ökar, vi vet att redan idag lever 1,4 miljarder helt utan tillgång till elektricitet och ca 2,7 miljarder människor saknar stabil tillgång till elektricitet. Om vi inte godtar en ökad energikonsumtion i världen då säger vi samtidigt att dessa gruppers utrymme att öka sin elkonsumtion står i direkt proportion mot de energiförbrukning-minskningar vi kan uppbåda i de delar av världen som har stabil el-tillgång.

Väljer vi att trots rådande energifattigdom i världen, bygga vår politik på antaganden om globalt minskad energikonsumtion då behöver vi kunna presentera en trovärdig politisk agenda för hur detta ska genomföras. Vi behöver kunna presentera förslag som övertygar samtliga utvecklingsländer att hålla nere sin energikonsumtionsökning till det tempo som resten av världen går med på att minska sin energikonsumtion.

I denna bloggpost belyser vi faran med att utgå från minskad energikonsumtion närmare.

Värt att notera om graferna ovan är även att ett av det av de två scenarierna som förutspår den högsta mängden förnybar energiproduktion år 2050 är framtaget genom ett samarbete mellan Greenpeace och European Renewable Energy Council (EREC är en paraply organisation för europeiska företag och forskare inom förnybar energi).

Visst kan vi tänka oss att även de underskattat potentialen hos de förnybara energislagen, men man bör se att de ligger i den allra mest förnybart-positiva delen av skalan.

Målet att minska energikonsumtionen i världen har inte heller tagits bort sedan 2012 utan även år 2015 skriver Greenpeace att deras energi-scenario för världen bygger på en dramatisk minskning i energikonsumtion:

A dramatic reduction in primary energy demand compared to the Reference scenario- but with the same GDP and population development - is ca crucial prerequisite for achievint a significant share fo renewabel energy sources in the overall energy supply-system, compensating for the phasing out of nuclear energy and reducing the consumption of fossil fuels.

Greenpeace Energy Revolution 2015

Vad tror världens klimatexperter om chanserna att stoppa klimatförändringarna utan kärnkraft?

I linje med det vi framfört ovan såg vi under år 2013, 2014, och 2015 hur IEA (International Energy Agency) och flera ledande klimatforskare och biologer, gick ut med policy dokument och öppna brev till oss inom världens miljörörelser. De uppmanar oss att ompröva vår ståndpunkt i kärnkraftsfrågan.

IEA skriver i sin senaste rapport om kärnkraft från 2015:

The vision presented in this Roadmap is based on the Energy Technology Perspectives 2015 (ETP 2015) (IEA, 2015) 2°C Scenario (2DS) which calls for a virtual decarbonisation of the power sector by 2050. A mix of technologies including nuclear, carbon capture and storage, and renewables will be needed to achieve this decarbonisation.

IEA:s Technology Roadmap 2015 edition Nuclear Energy sid. 23

En sammanfattning av denna rapport ges här av Climate Central

De öppna breven finner ni här

Det första brevet skrevs under av bland annat den kända klimatforskaren James Hansen.

Nästa brev skrevs under av ett 70-tal forskare i biologi som tillsammans uttrycker sin oro över att man från miljörörelsens sida inte är beredd att använda kärnkraft för att förhindra klimatförändringarna.

Som en direkt följd av det första brevet valde Vison Prize som genomför oberoende undersökningar bland klimatexperter att undersöka hur dessa ställde sig till följande citat från det öppna brevet:

"While it may be theoretically possible to stabilize the climate without nuclear power, in the real world there is no credible path to climate stabilization that does not include a substantial role for nuclear power"

Undersökningen visade att 71% av de ca 100 tillfrågade klimatexperterna delar bedömningen att varje realistisk plan för att stabilisera klimatet kräver kärnkraft

Sammantaget tycker vi att detta bör mana, då Miljöpartiet och miljörörelsen idag argumenterar för global avveckling kärnkraft.

Läsarreaktioner

Har du några tankar, frågor eller kommentarer om innehållet i denna bloggpost, då vill vi jättegärna ta del av dem.

Om du har upptäckt ett enskilt faktafel går det bra att skriva en kommentar i kommentars-fältet nedan eller kontakta oss på mail, facebook eller twitter. Vår målsättning är att rätta alla faktafel som upptäcks men också publicera dem både under fliken Faktatabbar.

Om just den här blogg-posten har rättats och förbättrats så finner du en direkt-länk till denna rättning i listan nedan.

Kanske tycker du att innehållet i den här blogg-posten skulle behöva belysas från ett helt annat perspektiv?

Känner du redan till en färdig text som belyser den här frågan från ett annat perspektiv går det jättebra att skicka oss en länk så lägger vi till den i listan nedan.

Om du själv skulle vilja skriva en kompletterande blogg-post men inte har någon plats där du kan publicera texten. Då går det jättebra att skicka oss texten så publicerar vi den som en blogg-post direkt här på sidan.

Finns det ingen lista nedan så beror det på att vi inte mottagit några kommentarer om just denna blogg-post ännu. Ett exempel på hur en påbörjad granskning kan se ut hittar du längst ner i denna blogg-post.