Alla verktyg behövs

Utvecklingen inom förnybara energislag går glädjande snabbt framåt och under de senaste åren har ett ökande antal studier publicerats kring möjligheterna att nå 100% förnybar elproduktion i världen.

Miljörörelsen använder ofta enskilda energi-scenarion med 100% förnybar energi, som intäkt för att vi utan problem kan klara klimatet utan kärnkraft.

Vi tror att det mycket väl kan vara möjligt att nå 100% förnybar elproduktion i världen ur en rent strikt teknisk mening.

Det är helt klart så att de förnybara energislagen kommer behöva spela en nyckelroll i utfasandet av världens fossila energi. Men att det kanske är tekniskt möjligt att nå 100% förnybar elproduktion är tyvärr inte detsamma som att det kommer vara enkelt genomförbart eller ens säkert det mest önskvärda ur ett miljöperspektiv.

I denna bloggpost vill vi visa varför vi ser det som ett risktagande med klimatet, människors hälsa, och andra miljövärden, om man väljer att utesluta kärnkraft som en del av lösningen.

1. IPCC och en majoritet av världens klimatforskare ser kärnkraft som nödvändigt för klimatet

FN:s klimatpanel, IPCC, skriver att omställning till koldioxidsnål el är nödvändigt. De koldioxidsnåla energikällor som står till buds är förnybar energi, kärnkraft och energi med koldioxidlagring. Enligt IPCC (se sid. 16) krävs en snabb utbyggnad av alla dessa tekniker om temperaturökningen ska begränsas till under 1,5 grader.

År 2014 genomfördes även en oberoende undersökning med ca 100 personer med expertkompetens i klimatfrågan. Undersökningen visade att majoriteten av de tillfrågade delar IPCCs bedömning. Av de tillfrågade menade 71% att varje realistisk plan för att stabilisera klimatet kräver kärnkraft.

Läs mer i vår blogg-post: IPCC talar till oss

2. Reglering - en utmaning som återstår

Runt om i världen ser vi en mycket positiv trend, där andelen förnybart ökar i många länder. Men när andelen väderberoende energi (så som vind och sol-kraft) ökar uppstår snart utmaningar relaterade till både under och överproduktion.

De stora utmaningarna kommer när väderberoende energi börjar stå för ca 30% av den installerade kapaciteten i nätet. För varje sol- och vindkraftverk som vi lägger till i detta läge får vi ut mer el än vad vi kan göra av med många dagar / delar av dygnet, samtidigt som produktionen ligger nära noll många andra dagar / delar av dygnet.

Om man som i majoriteten av världens länder saknar tillgång till stora mängder fossilfri reglerkraft behöver man då antingen styra om en betydande del av konsumtionen eller bygga upp energilagring i stor skala.

=

Vi ser två stora osäkerhetsmoment i hur snabbt och i vilken mängd de lösningar som finns tillgängliga idag kommer gå att skala upp:

 • 1

  De senaste åren har det kommit positiva studier som bedömer att 100% förnybart med hjälp av energilagring skulle vara tekniskt möjligt att implementera i t.ex. Europa. Men inget land har ännu byggt ut energilagring som är globalt skalbar i stor skala. Precis som med all annan ny teknik (även t.ex. ny kärnkraftsteknik) så finns det därför här en osäkerhet i hur snabbt dessa lösningar kan komma på plats och i vilken omfattning de kommer byggas ut.

 • 2

  Dagens lösningar på energilagring har alla någon begränsning som skapar en osäkerhet i hur snabbt de kan skalas upp.

  Ett problem med dagens energilagringslösningar är effektiviteten. Om vi vill få tillbaka el efter lagringen, har de mest effektiva teknikerna fortfarande en förlust på ca 20% av den ursprungliga producerade elen. Med de mest effektiva teknikerna följer också andra utmaningar så som geografiska begränsningar, betydande kostnader och miljöpåverkan.

  Samtidigt är det viktigt att se att utvecklingen går framåt och dagens begränsningar är ingen anledning att sluta satsa, utan bara viktiga skäl att fortsätta driva denna utveckling framåt.

Läs mer: I denna bloggpost titta vi närmare på de olika lösningar som föreslagits för att lösa reglerfrågan. Med utgångspunkt i dessa lösningar diskuterar vi varför det i dagsläget finns skäl att oroas över vilken hastighet världens förnybara-energislag kommer skalas upp.

3. Världens energibehov växer

Många av de framtagna scenariona för 100% förnybar energiproduktion i världen utgår från att energikonsumtionen i världen ska sjunka i stället för öka de kommande decennierna. Vi ser tre övergripande problem med detta:

 • 1

  De senaste 50 åren har energikonsumtionen i världen gått dramatiskt uppåt. Vi har svårt att föreställa oss de politiska förslag som både klarar av att vända denna trend och med hög säkerhet får global genomslagskraft.

 • 2

  Enligt WHO (FNs världshälso-organisationen) lever 2.7 miljarder idag utan stabil tillgång på el, detta har förödande konsekvenser för deras hälsa. Denna grupp behöver drastiskt öka sin energikonsumtion.

 • 3

  Idag är vi ca 7 miljarder människor på jorden, de närmaste decennierna beräknas världens befolkning öka till någonstans mellan 8.3 till 10.9 miljarder människor år 2050. Denna grupp har såklart också rätt till el.

Av dessa tre skäl tror vi att det en farlig väg att bygga klimatpolitik på antagandet att världens energikonsumtion ska minska istället för öka de kommande decennierna.

Foto: Nasa Goddard Space Flight Center

Eftersom världens energi idag till ca 80% kommer från fossila bränslen och kärnkraft, innefattar alla scenarion för 100% förnybar energi produktion en mycket snabb utbyggnadstakt över flera decennier.

Vi tycker att tillväxttakter som föreslås i 100% förnybart-scenarion generellt ger skäl till oro över om de kommer lyckas. Att man sällan tagit höjd för ökad energikonsumtion bidrar ytterligare till denna osäkerhet.

En studie som granskade just tillväxttakten för olika framtida energiscenarion valde att jämföra den föreslagna utbyggnadstakten för olika kraftslag med den utbyggnadstakt vi total klarat av med alla energislag tillsammans i världen sedan 1970.

I studien tog man hänsyn till värdens framtida och historiska BNP-utveckling. Trots detta kunde man se att scenarion som byggde på 100% förnybar energiproduktion i världen, föreslog en årlig utbyggnadstakt för vind- och solkraft som var högre än den vi sett under något år för samtliga energislag tillsammans hittills.

Vi tycker detta på ett tydligt sätt illustrerar riskerna med att välja bort några koldioxidsnåla energikällor om vi globalt vill fasa ut de fossila energikällorna.

Läs mer: I denna bloggpost ser vi närmare på vilken tillväxttakt av koldioxidsnåla energislag som behövs om vi ska möta både klimathotet och världens stora problem med energifattigdom.

4. Ytåtgång spelar roll

Studier som undersökt åtgången på landyta för olika energislag finner att kärnkraft är det klart minst ytkrävande energislaget. Skillnaderna är därtill stora.

I en studie som jämförde landåtgången för olika energislag fann man att med ett 100%-förnybart-scenario där 20% kommer från bioenergi gick det åt ca 18 gånger mer landyta än i ett scenario med 100% kärnkraft.

För att ge en känsla för storleksordningar krävde 100%-förnybart-scenariot en yta motsvarande ca 1.3 Australien medans 100% kärnkraft scenariot tog en yta motsvarande ca 1 Madagaskar i anspråk.

Generellt sätt tror vi att det är farligt att ställa olika koldioxidsnåla energikällor mot varandra. Detta eftersom IPCC bedömer att vi behöver alla koldioxidsnåla alternativ om vi vill begränsa uppvärmningen till 1.5 grader

Att vi stoppar användandet av fossil energi är den största och viktigaste frågan att lösa.

Foto: Publicerat utan fotografens namn under creative common license

Men eftersom bioenergi ofta ses som nödvändigt för att kunna reglera en stor andel sol- och vindenergi, tycker vi att det är värt att belysa hur valet att utesluta kärnkraft ur lösningen påverkar våra möjligheten att värna världens biologiska mångfald.

Forskare varnar för att bristen på orörda naturområden är en viktig grund till det massutrotande av arter som just nu pågår. Bioenergi tar stora landområden i anspråk. Ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv är det därför allvarliigt att förespråka energiscenarion med en stor andel bioenergi.

Läs mer om olika energiscenarions påverkan på den biologiska mångfalden här

5. Varje ersatt kolkraftverk räddar liv

Inom miljörörelsen behandlas ofta kärnkraft och kol som ett val mellan pest eller kolera. Men ser vi till de faktiska hälsoeffekterna av respektive kraftslag orsakar är skillnaderna enorma. Kärnkraft har visat sig vara en effektiv ersättare till fossila bränslen, t.ex. kunde ett land som Frankrike gå från nästa uteslutande fossil elproduktion till 75% kärnkraft på ca 15 år. Om vi låter förnybart och kärnkraft arbeta tillsammans, kan vi snabbare ersätta världens fossila energi och fler liv kan då räddas.

Läs mer...

Läsarreaktioner

Har du några tankar, frågor eller kommentarer om innehållet i denna bloggpost, då vill vi jättegärna ta del av dem.

Om du har upptäckt ett enskilt faktafel går det bra att skriva en kommentar i kommentars-fältet nedan eller kontakta oss på mail, facebook eller twitter. Vår målsättning är att rätta alla faktafel som upptäcks men också publicera dem både under fliken Faktatabbar.

Om just den här blogg-posten har rättats och förbättrats så finner du en direkt-länk till denna rättning i listan nedan.

Kanske tycker du att innehållet i den här blogg-posten skulle behöva belysas från ett helt annat perspektiv?

Känner du redan till en färdig text som belyser den här frågan från ett annat perspektiv går det jättebra att skicka oss en länk så lägger vi till den i listan nedan.

Om du själv skulle vilja skriva en kompletterande blogg-post men inte har någon plats där du kan publicera texten. Då går det jättebra att skicka oss texten så publicerar vi den som en blogg-post direkt här på sidan.

Finns det ingen lista nedan så beror det på att vi inte mottagit några kommentarer om just denna blogg-post ännu. Ett exempel på hur en påbörjad granskning kan se ut hittar du längst ner i denna blogg-post.