Energibesparing kan bara vara en del av lösningen

När vi genomför en energibesparing så innebär det oftast att vi har hittat en ny effektiv metod för att få ut samma nytta med mindre energiförbrukning eller att vi hittat ett sätt att sätta stopp för onödigt slöseri med energi. Båda dessa fenomen är givetvis uteslutande positiva. Det vi vill diskutera i denna bloggpost är dock de faror som vi ser med att låta en allt för stor del av vår klimatpolitik bygga på stora energibesparingar.

Vi vill lyfta två problem med att sätta allt för stor tilltro till energibesparingar i världens klimatomställning.

1. Reboundeffekter

- varför 1 insparad TWh inte är lika med 1 TWh mindre utsläpp

Så kallade reboundeffekter är ett fenomen som fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. I korthet innebär fenomenet att när vi genomför en energibesparing på ett område så triggar detta samtidigt en energikonsumtion ökning i något annat eller samma område, och denna energikonsumtionsökning äter på så sätt upp delar av den positiva effekten från den ursprungliga energibesparingen.

Effekten finns både i större och mindre skala men vi ska här ta ett konkret exempel med en glödlampa för att illustrera fenomenet. Tänk att vi har en 75W glödlampa och ersätter den med en 18W lampa. Den tänkta energibesparingen är 75% men i praktiken är det sällan fallet. Ofta tänker ägaren att det kostar mindre att ha lampa på efter bytet och börjar därför låta den stå på för jämnan, fast hen tidigare hade varit noggrann med att inte låta den stå på i onödan.

Hur starkt är då detta fenomen? Som diskuteras i denna artikel är det inte enkelt att uppskatta hur stora reboundeffekter vi ska förvänta oss men eftersom IEA nyligen själva gick ut med att reboundeffekter i utvecklingsländer bör tillskrivas större vikt än tidigare, finns det skäl att anta att tidigare skattningar varit för låga. Denna problematik diskuteras närmare här.

Starkaste reboundeffekterna observeras normalt i utvecklingsländer men en grupp forskare i Umeå tittade på reboundeffekter vid enegibesparingsprojekt i svensk industri och fann reboundeffekter på 50-80% för vissa projekt beroende på omständigheter. Vilket visar att rebound är ett fenomen som även svenska politiker behöver vara medvetna om. Läs rapporten här

Vi vill förtydliga igen att energibesparingar på inget sätt är dåligt även om reboundeffekterna är höga. Det viktiga är att bara att vi tar höjd för rebound i våra beräkningar så att vi räknar med att minskningen i konsumtion och utsläpp inte i slutänden kommer bli lika stor som den direkta effekten av energibesparingen vi föreslagit.

2. Energifattigdom

- varför många behöver öka sin energiförbrukning

Många scenarion för 100% förnybar energiproduktion i världen utgår från att energikonsumtionen i världen ska sjunka i stället för öka de kommande decennierna. Vi ser tre övergripande problem med detta:

  • De senaste 50 åren har energikonsumtionen i världen gått dramatiskt uppåt. Vi har svårt att föreställa oss de politiska förslag som både klarar av att vända denna trend och med hög säkerhet får global genomslagskraft.

  • Enligt WHO (FNs världshälso-organiationen) lever 2.7 miljarder idag utan stabil tillgång på el, detta har förödande konsekvenser för deras hälsa. Denna grupp behöver drastiskt öka sin energikonsumtion.

  • Idag är vi ca 7 miljarder människor på jorden, de närmaste decennierna beräknas världens befolkning öka till någonstans mellan 8.3 till 10.9 miljarder människor år 2050. Denna grupp har såklart också rätt till el.

I denna bloggpost fördjupar vi diskussionen kring varför vi i våra energiscenarion behöver ta höjd för en ökad energikosnumtion i världen.

Läsarreaktioner

Har du några tankar, frågor eller kommentarer om innehållet i denna bloggpost, då vill vi jättegärna ta del av dem.

Om du har upptäckt ett enskilt faktafel går det bra att skriva en kommentar i kommentars-fältet nedan eller kontakta oss på mail, facebook eller twitter. Vår målsättning är att rätta alla faktafel som upptäcks men också publicera dem både under fliken Faktatabbar.

Om just den här blogg-posten har rättats och förbättrats så finner du en direkt-länk till denna rättning i listan nedan.

Kanske tycker du att innehållet i den här blogg-posten skulle behöva belysas från ett helt annat perspektiv?

Känner du redan till en färdig text som belyser den här frågan från ett annat perspektiv går det jättebra att skicka oss en länk så lägger vi till den i listan nedan.

Om du själv skulle vilja skriva en kompletterande blogg-post men inte har någon plats där du kan publicera texten. Då går det jättebra att skicka oss texten så publicerar vi den som en blogg-post direkt här på sidan.

Finns det ingen lista nedan så beror det på att vi inte mottagit några kommentarer om just denna blogg-post ännu. Ett exempel på hur en påbörjad granskning kan se ut hittar du längst ner i denna blogg-post.