Vad kan vi lära av Tyskland och Japan

Tyskland lyfts ofta upp inom Miljöpartiet och miljörörelsen i stort som ett föredöme då de har som mål att både avveckla kärnkraften och bygga ut förnybara energislag i stor skala. Japan är ett annat land som under de senaste åren lyfts fram som ett grönt föredöme då de valde att snabbstängdes majoriteten sina reaktorer efter Fukushimaolyckan. Vi kommer här visa varför vi tycker att det finns skäl att problematisera bilden av dessa två länder. Låt oss börja med Japan.

Japan före och efter Fukushima

Under hösten 2014 publicerade ETC två artiklar som båda beskriver hur Japan efter Fukushimaolyckan blivit ett nytt grönt föredömsland (artiklarna hittar du här och här). Båda artiklarna presenterar en bild av att kärnkraften i Japan aldrig varit nödvändig och när den nu tvingats snabbstänga har Japan fått upptäcka hur enkelt det är att ersätta den stängda reaktorerna med förnybara energislag.

Artiklarna säger sig ha siffror på att användandet av fossila bränslen sjunker dramatiskt och oljeberoende ska t.o.m ha minskat till hälften efter olyckan, mycket tack vare massiv utbyggnad av solenergi och energibesparingar. Man berättar vidare om att utbyggnaden av solpaneler motsvarar 7-8 kärnkraftverk men det framgår t.ex. inte om man avser faktisk producerad el eller installerad kapacitet (vilket är en avgörande skillnad då man på årsbasis enbart får ut ca ca 30% av den installerade kapaciteten i solkraftverk medan man i kärnkraftverk får ut i snitt 80-90 % av kapaciteten).

Problemet för den som vill kontrollera de påståenden som görs är att IEA ännu inte släppt någon officiell statistik över hur elproduktionen sett ut efter 2012. Jämför vi dock hur elproduktionen utvecklades mellan år 2010 (innan olyckan) och år 2012 (sista året med tillgänglig officiell statistik) är det tyvärr svårt att finna stöd för den bild artikelförfattarna målar upp. Vi kan se att kärnkraften år 2010 producerade närmare 300 TWh per år för att 2012 ha sjunkit till att enbart bidra med ca 16 TWh per år. Samtidigt kan vi konstatera att artikelförfattarna har rätt i att det mycket riktigt hänt en imponerande ökning i mängden producerad solenergi. Från att solel 2010 enbart stod för ca 4 TWh per år, hade man år 2012 lyckats närmast fördubbla produktion och uppnått en produktion på ca 7 TWh per år.

Två obehagliga fakta som artikelförfattarna missat att ta fram, är dock är att den energikonsumtionsminskning som observerats verkar ligga inom ramen för normala konjunkturförändringar, och mellan år 2010 och år 2012 ökade defakto konsumtionen av fossila bränslen med närmare 200 TWh.

Den japanska staten verkar tyvärr inte heller dela artikelförfattarnas entusiasm över hur den framtida gröna energiproduktion ska komma att utvecklas. Innan olyckan hade Japan satt upp målet att man genom massiv utbyggnad av både kärnkraft och förnybart fram till år 2020 skulle kunna ha sänkt klimatgasutsläppen med 25% jämfört med år 1990. Nu när det av opinionsskäl är omöjligt att genomföra den planerade kärnkraftsutbyggnaden, har man fått justera ner sina klimatmål till att inte låta utsläppen öka med mer än 3 procent (jämfört med utsläppen 1990) (se nyhetsrapporterna om denna förändring här och här.

Vi vill betona att vi ser det rimliga i att genomföra ett tillfälligt stopp där man ser över säkerheten på befintliga reaktorer efter en sådan här stor olycka. Vi har därför också förståelse för att man i en övergångsperiod importerar mer fossil energi. Men att stoppa byggnationen av nya reaktorer och istället välja att bygga nya kolkraftverk är en mycket olycklig väg, både för människors hälsa och klimatet. Särskilt då dagens gen-III rektorer är mycket säkrare än de gen-II reaktorer som finns i Japan i dag. Läs mer om detta i vår bloggpost om teknikutveckling

Förutom direkta dödsfall till följd av ökade luftföroreningar från de nya kolkraftverken behöver vi knappast nämnas att det är allt annat än positivt för världens klimatförhandlingar när ett land som Japan inte längre har ambitionen att sänka sina utsläpp.

Vi tycker dessa två ETC-artiklar med all tydlighet visar att vi som står på olika sidor i kärnkraftsfrågan behöver varandra. När vi läser en artikel som bekräftar vår egen verklighetsbild och våra egna visioner då är det lätt hänt att vi missar att göra den nödvändiga faktagranskningen innan vi delar artikeln vidare. Men om vi är öppna för ömsesidig och respektfull granskning av varandras argument då behöver inte den här typen av desinformation bli långlivad. Om vi däremot accepterar den polarisering som idag råder är det klimatpolitiken som kommer bli lidande, antingen genom att vi bygger upp politik med överdriven tilltro till vad kärnkraften kan lösa eller som i det här fallet att vi blundar för vad en dramatisk kärnkraftsnedstängning faktiskt har för påverkan på klimatet. Vi välkomnar därför även din granskning av vårt material.

Låt oss nu går vidare till Tyskland

Tysklands Enegiewende en reform med två ansikten

Bilderna av Tysklands stora energireform "Energiewende" skiljer sig ofta åt dramatiskt beroende på vem du frågar. De mest radikala kärnkraftsförespråkarna brukar vilja skildra det som 20 förlorade år. Medan de mest radikala gröna rösterna talar om en att den fossila energin snart kommer vara utfasad, helt utan hjälp av kärnkraft.

Anledningarna till att bilderna går så dramatiskt i sär kan förklaras av att Tyskland å ena sidan skapat en unik utveckling av förnybara energislag, men samtidigt å andra sidan sitter fast i ett problematiskt kolberoende. Vi tycker det finns goda skäl till att vi som miljöengagerad organisation ska kunna ta in och se båda dessa aspekter på frågan.

Problemet vi ser i dagens retorik är inte att vi hyllar Tysklands satsningar på förnybart. Det är just genom stora satsningar på förnybar energi som vi kan få upp effektiviteten och ner priserna. Problemen som vi ser är att miljörörelsen väljer att samtidigt hylla den kärnkraftsavveckling som sker parallellt.

När vi hyllar kärnkraftsavvecklingen då är det som att vi glömt bort att ca 40% av Tysklands energi fortfarande kommer från kol och vilka miljö och hälsoeffekter det för med sig.

Förutom klimateffteker så beräknas luftföroreningar från fossil energi orsaka tusentals dödsfall i förtid varje år även i utvecklade länder.

Vi behöver se att utan en avveckling av kärnkraft hade mer av energin kommit från icke-fossila energislag och då hade vi räddat både människors hälsa och miljö.

Vissa gröna debattörer lyfter då fram att Tyskland trots allt lyckats minska sina utsläpp något. Problemen som vi ser det med dessa resonemang är två. Det första är att man blundar för hur mycket bättre situationen vore ur ett hälso- och klimatperspektiv om vi haft dessa stora satsningar på förnybart men inte samtidigt avvecklat kärnkraften.

Det andra problemet som vi ser det är att man blundar för framtiden. Vi behöver se att den största delen av tyska kärnkraftsutfasningen ligger fortfarande framför oss och inte bakom oss. Avvecklingen som genomförts hittills utgör bara 40% av den ursprungliga kapaciteten från kärnkraften, ca 60 % återstår och avvecklingen av dessa beräknas ske relativt koncentrerat under åren 2019 till 2022. Se grafen nedan som visar avvecklingen av tyska kärnkraften i TWh/år:

Källa: World Nuclear Association

Den föreslagna avvecklingstakten blir särskilt problematisk ur ett klimatperspektiv

Kärnkraft och förnybara energislag har likvärdiga klimatgasutsläpp och år 2005 stod de förnybara energislagen och kärnkraften tillsammans för 40% av den tyska elproduktionen. Målet till 2025 är att ha 40-45% förnybar el och 0% kärnkraft. Under 20 har man alltså genomfört hyllningsvärda satsningar på förnybart men istället för att låta dem göra största möjliga klimatnytta genoma att avveckla fossila bränslen har man prioriterat avveckling av kärnkraft

Vi vill se en utveckling där vi inom miljörörelsen, fortsätter att kraftfullt hylla satsningarna på förnybart men samtidigt tar avstånd från kärnkraftsavveckling, så länge kol och andra fossila bränslen utgör en så betydande del av energimixen, så som det gör i Tyskland i dag. Då visar vi att det är klimat och människors hälsa som är de viktigaste värdena att värna.

Läsarreaktioner

Har du några tankar, frågor eller kommentarer om innehållet i denna bloggpost, då vill vi jättegärna ta del av dem.

Om du har upptäckt ett enskilt faktafel går det bra att skriva en kommentar i kommentars-fältet nedan eller kontakta oss på mail, facebook eller twitter. Vår målsättning är att rätta alla faktafel som upptäcks men också publicera dem både under fliken Faktatabbar.

Om just den här blogg-posten har rättats och förbättrats så finner du en direkt-länk till denna rättning i listan nedan.

Kanske tycker du att innehållet i den här blogg-posten skulle behöva belysas från ett helt annat perspektiv?

Känner du redan till en färdig text som belyser den här frågan från ett annat perspektiv går det jättebra att skicka oss en länk så lägger vi till den i listan nedan.

Om du själv skulle vilja skriva en kompletterande blogg-post men inte har någon plats där du kan publicera texten. Då går det jättebra att skicka oss texten så publicerar vi den som en blogg-post direkt här på sidan.

Finns det ingen lista nedan så beror det på att vi inte mottagit några kommentarer om just denna blogg-post ännu. Ett exempel på hur en påbörjad granskning kan se ut hittar du längst ner i denna blogg-post.