Lillgrund & Markbygden vs Olkiluoto - Ett räkne-exempel

I miljöpartiets officiella material finner vi detta påstående:

Redan idag är det billigare att bygga ut vindkraft än kärnkraft

Detta är ett påstående som återkommer i energidebatten.

Reaktorn Olkiluoto 3 i Finland tas ofta upp som ett skräckexempel för vad det kommer kosta att bygga nya kärnkraftverk idag. Vi tycker därför att det är relevant att undersöka hur kostnaderna för att bygga Olkiluoto 3 står sig i jämförelse med kostnaderna för svenska vindkraftsprojekt.

Vi har här valt att jämföra kostnaderna för att bygga de tre anläggningarna Olkliuto 3, Markbygdens vindkraftspark som är under uppbyggnad och planeras bli Sveriges största vindkraftspark, samt Lillgrund som är Vattenfalls största havsbaserade vindkraftspark i Sverige.

När man väljer enskilda projekt finns det alltid en risk att de inte är representativa, vi valde Markbygden och Lillgrund för att de är relativt kända svenska vindkraftsprojekt som vad vi kunnat se inte kritiserats för att märka ut sig kostnadsmässigt. Vi vill dock att du som läsare vet om att vi inte har en fullständig överblick över kostnadsbilden för samtliga svenska vindkraftsprojekt. Om någon känner till en annan uppsättning vindkraftsanläggningar som man kan motivera utgör mer representativa exempel, välkomnar vi därför detta.

Källa: Wikimedia
Foto 1 & 2 (från vänster) fotograf okänd, foto 3 fotograf: Mariusz Paździora

För att kunna jämföra vindkraftsanläggningar med kärnkraftverk är det viktigt att man inte jämför installerad kapacitet rakt av. Detta av den enkla anledningen att vindkraftverk levererar i snitt ca 20-35% (beroende på läge) av sin installerade kapacitet medans kärnkraftverk levererar typiskt ca 80-90% av sin installerade kapacitet. Ett bättre mått är därför att se till beräknat antal producerade terra-watt-timmar per år.

Olkiluoto

Byggnadskostnad

Initialt beräknades Olkiluoto enbart kosta 3 Miljarder Euro (ca 28 Miljarder kronor med en växelkurs där en euro är värd ca 9 kr), detta visade sig dock vara en glädjekalkyl. Eftersom kärnkraftverket inte står färdigt så har vi ingen möjlighet att förutse den exakta slutkostnaderna. Den senaste nyhetskällan vi funnit som uppskattar kostnaderna är från år 2014 och där görs uppskattningen att kostnaderna kommer uppgå till 8.5 miljarder euro. Greenpeace som har ett starkt intresse av att följa frågan och rapportera om eventuella förhöjda kostnader, skrev sin senaste text på ämnet 2011 och gör där bedömningen att Olkiluoto 3 kommer kosta 9 miljarder euro. Vi väljer därför här att utgå från att kostnaden kommer uppgå till ca 85 Miljarder kronor (motsvarande 9 Miljarder euro med växelkursen 1 euro = 9.45kronor).

Produktion i TWh per år

Olkiluoto beräknas leverera ca 13 TWh/år

Beräknad livslängd

60 år

Markbygdens vindkraftspark

Byggnadskostnad

Markbygdens vindkraftspark beräknas inte bara bli Sveriges utan även en av världens största vindkraftsparker.

Eftersom inte heller Markbygden står färdig kan vi inte heller här säga något om kostnaderna, och i media rapporteras olika siffror. Enligt Svevind som är det företag som till 75% äger projektet så beräknas investeringen uppgå till 70 Miljarder kronor

Produktion i TWh per år

Eftersom produktionen beror på vädret beräknas den årliga produktionen i TWh variera mellan 8-12 TWh per år. Vi kommer i denna jämförelse räkna med en produktion på 10 TWh per år

Jämförelsemått

10 TWh/13 TWh = 0,77% av den förväntade produktionen i Olkiluoto
70 Miljarder Kronor/85 Miljarder kronor = 0,82% av det förväntade priset för olkiluoto

Beräknad livslängd

20-25 år

Lillgrunds vindkraftspark

Byggnadskostnad

Lillgrund består 48 vindkraftverk till havs och invigdes 2008. Enligt Vattenfall själva uppgick investeringskostnad omkring 1,8 miljarder kronor.

Produktion i TWh per år

Enligt Vattenfalls egna siffror är produktionen i snitt 0,33 TWh per år.

Jämförelsemått

0,33 TWh/13 TWh = 0,025% av den förväntade produktionen i Olkluoto
1,8 Miljarder Kronor/85 Miljarder kronor = 0,0211% av det förväntade priset för olkiluoto

Beräknad Livslängd

20-25 år

Slutsats

Vi kan i diagrammet nedan se att den havsbaserade vindkrafts parken Lillgrund är tillsynes något billigare än den reaktor som byggs i Olkiluoto medans den vindkraftspark som byggs i Markbygden kan komma att bli något dyrare än Olkiluoto. Samtidigt är skillnaderna så små och osäkerheterna i beräkningarna så stora att det är svårt att dra exakta slutsatser före båda anläggningarna står klara.

Vi tycker att denna jämförelse visar att det finns skäl att ifrågasätta påståendet att byggnadskostnaderna för ny kärnkraft skulle långt överstiga de för ny vindkraft. Det bygger t.ex. till synes på antagandena att man inte tar någon hänsyn till anläggnings livslängd.

Att ersätta befintliga vindkraftverk är givetvis inte lika dyrt som att bygga en helt ny vindkraftspark men att värdera kostnaden till noll känns inte heller rimligt.

Vi vill här slutligen problematisera antagandet att kärnkraft bara kommer bli dyrare medan de förnybara energislagen bara kommer bli billigare

Vi har svårt att se att kärnkraft idag har några inneboende problem att skalas upp i större skala

Det är snarare så att kostnaderna borde påverkas positivt av att man bygger fler liknande kraftverk då t.ex. den reaktor som byggs i Olikoluoto är den första i sitt slag och det istället medför ökade kostnader

Vi vill mena att det tvärtom är befogat att anta att man idag bygger ut vindkraftsparker på de bästa lägena både om man ser till väderförhållanden, krav på nätutbyggnad, och miljöpåverkan på omgivningen. Om vi t.ex. vill bygga ut anläggningar av typen Lillgrund så att de motsvarar antalet levererade TWh/år från en reaktor som den Olkiluoto behöver vi finna 39 likvärdiga platser.

Läsarreaktioner

Har du några tankar, frågor eller kommentarer om innehållet i denna bloggpost, då vill vi jättegärna ta del av dem.

Om du har upptäckt ett enskilt faktafel går det bra att skriva en kommentar i kommentars-fältet nedan eller kontakta oss på mail, facebook eller twitter. Vår målsättning är att rätta alla faktafel som upptäcks men också publicera dem både under fliken Faktatabbar.

Om just den här blogg-posten har rättats och förbättrats så finner du en direkt-länk till denna rättning i listan nedan.

Kanske tycker du att innehållet i den här blogg-posten skulle behöva belysas från ett helt annat perspektiv?

Känner du redan till en färdig text som belyser den här frågan från ett annat perspektiv går det jättebra att skicka oss en länk så lägger vi till den i listan nedan.

Om du själv skulle vilja skriva en kompletterande blogg-post men inte har någon plats där du kan publicera texten. Då går det jättebra att skicka oss texten så publicerar vi den som en blogg-post direkt här på sidan.

Finns det ingen lista nedan så beror det på att vi inte mottagit några kommentarer om just denna blogg-post ännu. Ett exempel på hur en påbörjad granskning kan se ut hittar du längst ner i denna blogg-post.