Är kärnkraft för farligt?

Att kärnkraft kan leda till att radioaktiva ämnen sprids i vår omgivning är den grundläggande invändning som de flesta gröna motståndare till kärnkraft har. Det är viktigt att se att starka påtryckningar från b.la. miljörörelsen i vissa fall lett till att vesentliga säkerhetsförbättringar kommit på plats. Men som vi beskriver i vår bloggpost Kärnkraft räddar liv finns det också faror om man på ett osakligt sätt överdriver riskerna med kärnkraft. I denna bloggpost granskar vi vad Miljöpartiets officiella material har att säga om säkerhetsrisker och kärnkraft.

En granskning av säkerhetsriskerna med kärnkraft - i sju punkter

Vi har funnit sju punkter som vi tycker är värt att diskutera närmare när det gäller säkerhetsriskerna med kärnkraft. Men vi vill först inleda med lite grundläggande info om hur olika stråldoser i vår omgivning förhåller sig till varandra.

0Liten strålningsskola

Att vi varken kan se eller lukta radioaktivitet gör att vi har svårt att få grepp om hur olika stråldoser förhåller sig till varandra. Enheterna som används för att mäta strålning är därtill relativt okända för de flesta vilket gör det svårt för oss att uppskatta vad som är farliga strålningsnivåer och ej. Men för att kunna ta ställning till riskerna med kärnkraft behöver vi ha koll på detta, vi har därför försökt att här sammanställa en lättillgänglig genomgång av grundläggande fakta om joniserande strålning
Läs mer...

1Kan barn få leukemi av att bo nära kärnkraftverk?

I publikationen “Kärnkraft i klimatkrisens tidevarv” kan vi läsa att ett flertal nya studier har visat att barn under fem år som bor nära kärnkraftverk lider dubbelt så hög risk att drabbas av leukemi.

Orsaken till de observerade fallen av leukemi menar publikationsförfattaren är de radioaktiva utsläpp från kärnkraftverk i normal drift. Men när vi granskar de refererade studierna så visar det sig att samtliga är skeptiska till att det skulle finnas en koppling mellan den strålning som ett kärnkraftverk avger och den förhöjda frekvens av leukemi som man i vissa fall kunnat observera. Istället betonar forskarna bakom studierna att deras resultat går emot det man sett i majoriteten av de internationella studierna och att observationerna kan vara ett resultat av slumpen.
Läs mer...

2Säkerheten vid de svenska kärnkraftverken

Genom påtryckningar från b.la. miljörörelsen så byggdes svenska kärnkraftverk med så kallade haverifilter, detta är ett konkret exempel på där påtryckningar för höjd säkerhet gjort stor skillnad. T.ex. bedömer Strålskyddsmyndigheten att om kraftverket i Fukushima hade haft haverifilter hade det aldrig skett några utsläpp som vore en risk för omgivningen

Tyvärr finns det också punkter där Miljöpartiets officiell material utan att förklara varför, ger en annan bild av säkerheten vid svenska kärnkraftverk än vad Strålskydds- myndigheten gör.
Läs mer...

3Hur påverkar kärnkraftverken miljön i Östersjön?

I publikationen Kärnkraft i klimatkrisens tidevarv skriver författaren:

Kärnkraft ger emellertid upphov till utsläpp även under normal drift och Östersjön är som exempel redan ett av världens mest radioaktivt smittade hav.

Strålskyddsmyndighetens expert på frågan delar dock inte alls denna bild:

Utsläppen från svenska kärnkraftverk utgör ett mycket litet bidrag och detta ligger långt under de gränsvärden som är satta för att skydda människor och miljö från skadliga effekter av strålning

Läs mer...

4Risker med transport av bränsle och avfall?

Ingen av miljöpartiets officiella publikationer i kärnkraftsfrågan tar upp detta ämne men vi tycker att det är väl värt att belysa då det här är ett område där dagens kärnkraft (i jämförelse med andra kraftslag) medför ökade risker och påtryckningar för ökad säkerhet kan vara viktigt
Läs mer...

5Kärnkraftsolyckor i världen

I diskussionen kring kärnkraftens säkerhet är det naturligt att ta upp de två olyckor vi har haft i världen som har inneburit en risk för omgivningen, Tjernobyl och Fukushima. När vi läser vad olika debattörer har att säga om dessa olyckor går ofta bilderna i sär. Å ena sidan förekommer det fundamentalistiska kärnkraftsförespråkare som helst bara fokuserar på antalet dödsfall som vi med säkerhet kan koppla till olyckan, vilket är ungefär ett 50-tal. Å andra sidan har vi Greenpeace som väljer att avfärda forskning publicerad i vetenskapliga tidskrifter till förmån för en egen uppskattning med ca 10 gånger fler fall av dödlig cancer än de som WHO uppskattar att olyckan kan givit upphov till. Som grön debattör är det viktigt att ha koll på problemen i båda dessa sidors argumentation därför går vi här igenom vad seriösa aktörer som WHO har att säga i frågan
Läs mer...

6Risken för framtida olyckor

Det är viktigt att ha i åtanke att om vi väljer att behålla kärnkraften i världen och skalar upp antalet reaktorer, då kommer vi också med högsta sannolikhet uppleva fler kärnkraftsolyckor. Att hävda något annat går emot resultaten från de studier som studerat riskerna för framtida olyckor.
Läs mer...

Läsarreaktioner

Har du några tankar, frågor eller kommentarer om innehållet i denna bloggpost, då vill vi jättegärna ta del av dem.

Om du har upptäckt ett enskilt faktafel går det bra att skriva en kommentar i kommentars-fältet nedan eller kontakta oss på mail, facebook eller twitter. Vår målsättning är att rätta alla faktafel som upptäcks men också publicera dem både under fliken Faktatabbar.

Om just den här blogg-posten har rättats och förbättrats så finner du en direkt-länk till denna rättning i listan nedan.

Kanske tycker du att innehållet i den här blogg-posten skulle behöva belysas från ett helt annat perspektiv?

Känner du redan till en färdig text som belyser den här frågan från ett annat perspektiv går det jättebra att skicka oss en länk så lägger vi till den i listan nedan.

Om du själv skulle vilja skriva en kompletterande blogg-post men inte har någon plats där du kan publicera texten. Då går det jättebra att skicka oss texten så publicerar vi den som en blogg-post direkt här på sidan.

Finns det ingen lista nedan så beror det på att vi inte mottagit några kommentarer om just denna blogg-post ännu. Ett exempel på hur en påbörjad granskning kan se ut hittar du längst ner i denna blogg-post.