Kan barn få leukemi av att bo nära kärnkraftverk?

På sidan 6 i PM:et “Kärnkraft i klimatkrisens tidevarv” kan man läsa följande

"Ett flertal färska undersökningar visar också att barn som bor nära kärnkraftverk löper större risk att drabbas av leukemi än andra barn. Två amerikanska studier och en tysk har visat på förhöjda risker för dödsfall i leukemi för barn som bor nära kärnkraftverk. I den tyska studien som publicerades 2007 fann man 77 fall av cancer hos barn under fem år som bodde inom en radie av fem kilometer från kraftverken och det var dubbelt så många som förväntades."

Cancer hos barn skrämmer med all rätt de flesta av oss. Därför tycker vi att är det särskilt viktigt att vi inom Miljöpartiet är noga med att kontrollera våra källor innan vi för ett sådant här påstående vidare. Vi vill mena att publikations-författarna inte gjort det i detta fallet. Då PM-författaren har valt att inte redovisa sina källor så vi kan inte vara helt säkra på vilka studier som avses men eftersom vår (dåvarande) energipolitiska talesperson Per Bolund i en interpellation hänvisar till dessa tre studier

är det troligen de som avses.

Vi har granskat dessa tre källor samt meta-studier på området. Sammanfattningsvis kan vi säga att de studier som Miljöpartiet hänvisar till inte ger stöd för strålningen från kärnkraftverk skulle vara tillräckligt hög för att orsaka cancer.

Den naturliga bakgrundsstrålningen är mycket högre än strålningen från kärnkraftverken

Studien från Spix m.fl. skriver själva i sin slutsats att deras resultat går emot resultaten i majoriteten av de internationellt genomförda studierna och att det resultat de fått kan vara en följd av direkt slump:

In Germany 1980-2003 we see an increased risk for cancer in children under 5 years of age, particularly leukaemia, when living in proximity(<5km) to a nuclear power station. This observation is not consistent with most international studies, unexpected given the observed level of radiations and remains unexplained. We cannot exclude the possibility that this effect is the result of uncontrolled confounding or pure chance.

I diskussionen skriver de även att strålningen från kärnkraftverk är lägre än den naturliga bakgrundsstrålningen.

Den tyska strålskyddskommissionen riktar trotts detta kritik mot KiKK studien och skriver:

”By virtue of its design, the KiKK Study ( vars resultat presenteras i studien från Spix m.fl, vår anmärkning) exhibits numerous methodological weaknesses with regard to determination of exposure and surveying of influencing factors. Consequently, the study should not have been carried out in the manner in which it was carried out. In spite of such weaknesses, the study's design is suitable for the task of analysing dependence on distance.”

Den tyska strålskyddskommissionen skriver också att strålningen från kärnkraftverken inte kan förklara ökningen av leukemi eftersom strålningen från kärnkraftverken är mer än 1000 gånger lägre än vad som krävs för att orsaka de skador som Spix m.fl. beskriver.

Personer nära kärnkraftverk i Tyskland får en ytterligare strålning på upp till 0,02 milisievert. Det kan jämföras med att en person i Tyskland i genomsnitt får en strålning på 2,1 milisievert per år. Dessutom får genomsnittspersonen i Tyskland en strålning på 1,9 milisievert per år från medicinsk behandling, denna siffra varierar dock mycket från person till person eftersom en del får ingen strålning från medicinsk behandling och andra får mycket.

Den tyska strålskyddskommissionen konstaterar att om en ökad strålning på 0,2 milisievert per år ligger bakom ökningen av cancerfall så skulle antalet cancerfall från den naturliga bakgrundsstrålningen vara mycket högre än vad som har observerats.

Andra studier som Miljöpartiet hänvisar till?

Studien från Baker och Hoel 2007, som Per Bolund hänvisar till, kommer också fram till att leukemi bland barn är vanligare hos dem som bor nära kärnkraftverk men att de inte vet varför. I studien så ifrågasätter forskarna om den ökade strålningen som barn nära kärnkraftverk får är tillräcklig för att öka risken.

Problematiken med denna forskartrio kan sammanfattas som att de ger sken av ett vetenskapligt förhållningssätt men om man tittar närmare så bryter de mot även de mest grundläggande principerna, så som att inte använda sig av akademiska titlar man inte har och inte ägna sig åt “cherry picking” när man väljer ut data för att studera ett fenomen. Just eftersom kärnkraftsfrågan präglas av så mycket desinformation skulle vi se positivt på att vi inom Miljöpartiet aktivt tog avstånd från denna typ av studier.

Just eftersom kärnkraftsfrågan präglas av så mycket desinformation skulle vi se positivt på att vi inom miljöpartiet och miljörörelsen aktivt tog avstånd från denna typ av studier.

Vad säger IPCC?

För att bilda sig en uppfattning om frågan tänker vi att det kan vara relevant att ta del av vad IPCC säger (s. 549).

I rapporten på sidan ges källhänvisningar till en rad studier som undersökt om det finns ett samband mellan kärnkraft under normal drift och leukemi bland barn. Vi har läst slutsatserna för samtliga studier och det visar sig att det mycket riktigt bara är en minoritet av de studier som gjorts som sett en förhöjd frekvens av leukemi hos barn nära kärnkraftverk.

I denna minoritet är det i sin tur bara en forskare som tror på ett orsakssamband mellan strålning från kärnkraftverken och observerade fall av leukemi.

Övriga studier har andra förklaringsmodeller. Några menar att ett kärnkraftverk skulle kunna orsaka större in och utflyttning i området vilket kan ge upphov till att virus som i sällsynta fall kan orsaka leukemi blir vanligare. Andra framför t.ex. slump eller brister i mätmetodiken som möjliga skäl till de observerade värdena. Särskilt eftersom en studie fann att barn nära kärnkraftverk t.o.m löper mindre risk att drabbas av leukemi.

Sammanfattning

Vi tycker att den formulering som pm-författaren har valt är problematisk. Läsaren får lätt bilden att det är praktiskt taget belagt att risken för leukemi hos barn fördubblas vid boende i närheten av kärnkraftverk.

Vi hade gärna sett att man redogjorde för hur låga stråldoser det rör sig om samt att man förtydligade att ingen av de källor man använt sig av själva tror på ett orsakssamband mellan dessa stråldoser och den förhöjda frekvens av leukemi som i några fall observerats.

Läsarreaktioner

Har du några tankar, frågor eller kommentarer om innehållet i denna bloggpost, då vill vi jättegärna ta del av dem.

Om du har upptäckt ett enskilt faktafel går det bra att skriva en kommentar i kommentars-fältet nedan eller kontakta oss på mail, facebook eller twitter. Vår målsättning är att rätta alla faktafel som upptäcks men också publicera dem både under fliken Faktatabbar.

Om just den här blogg-posten har rättats och förbättrats så finner du en direkt-länk till denna rättning i listan nedan.

Kanske tycker du att innehållet i den här blogg-posten skulle behöva belysas från ett helt annat perspektiv?

Känner du redan till en färdig text som belyser den här frågan från ett annat perspektiv går det jättebra att skicka oss en länk så lägger vi till den i listan nedan.

Om du själv skulle vilja skriva en kompletterande blogg-post men inte har någon plats där du kan publicera texten. Då går det jättebra att skicka oss texten så publicerar vi den som en blogg-post direkt här på sidan.

Finns det ingen lista nedan så beror det på att vi inte mottagit några kommentarer om just denna blogg-post ännu. Ett exempel på hur en påbörjad granskning kan se ut hittar du längst ner i denna blogg-post.