Hur stor är risken för framtida kärnkraftsolyckor?

Efter Fukushima-olyckan har intresset ökar för att uppskatta hur stora riskerna för framtida kärnkraftsolyckor är. Två studier som tittat närmare på denna frågeställningen hittar ni här och här.

Det kommer troligen bli fler allvarliga kärnkraftsolyckor

Den första studien kommer till slutsatsen att den sannolika tidpunkten för nästa allvarliga kärnkraftsolycka är om 11 år, men osäkerheten är stora (det 95%-iga konfidensintervallet spänner från 3.7 år till 52 år). Allvarlig olycka är också ett relativt brett begrepp, i denna artikel valde man att definieras det som en olycka som skattas till över 5 på INES-skalan. Men t.ex. både Tjernobyl och Fukushima skattas som en 7:a på INES-skalan . Trots att skillnaden i konsekvenser för omgivningen är betydande (mer information om INES-skalan finner ni här och här).

Den andra studien försökte istället uppskatta hur stor risken är för en allvarlig olycka inom fem år (där en allvarlig olycka definieras som en olycka som når en 7:a på INES-skalan). De uppskattade denna risk till 14% men även de betonar att det finns stora osäkerheter i beräkningarna.

Sammantaget kan vi dra slutsatsen att det inte alls är osannolikt att vi inom en ganska snar framtid kommer få se en olycka i samma omfattning som Fukushima eller värre. Detta gör att kärnkraft i framförallt mindre utvecklade länder sannolikt har större säkerhetsrisker än vissa förnybara energislag som sol- och vindkraft. Det är dock viktigt att ställa riskerna för framtida olyckor i perspektiv till riskerna med att avveckla kärnkraften.

IPCC och en majoritet av klimatforskarna gör bedömningen att kärnkraft är nödvändigt om vi ska ha en chans att klara 2-graders-målet och samtidigt möta världens problem med elfattigdom. Redan idag beräknar WHO att 150 000 människor dör om året till följd av de relativt milda klimatförändringar vi sett hittills. Utöver det beräknas ca 450000 personer dö varje år i förtid till följd av luftföroreningar från fossila bränslen.

Sett till dödstal motsvara detta 60 Tjernobylolyckor om året eller ca 600 Fukushima-olyckor om året

Dödstal är ju dock inte allt en kärnkraftsolycka orsakar också lidande i följd av t.ex. evakueringar och rädsla för omgivningen Men även fossila bränslen har stora konsekvenser utöver de luftförorenings-orsakade dödsfallen, i t.ex. många delar av Asien skapar luftmiljön mycket lidande i människors vardag. Lyckas vi inte hejda klimatförändringarna kan konsekvenserna därtill bli närmast oöverskådliga.

Viktigt att se är också att teknikutvecklingen gör och har gjort reaktorerna mycket säkrare, om du vill läsa mer om denna skillnad rekommenderar vi vårt avsnitt om den tekniska utvecklingen av nya reaktorer

.

Risk för yttre hot

Ett möjligt scenario är att vi skulle få en olycka till följd av en terrorattack.

Att rikta en terrorattack mot ett kärnkraftverk kan vara attraktivt eftersom det har möjlighet att skapa stor skräck. Vi kan också se att även kärnkraftsolyckor med relativt små respektive obefintliga hälsoeffekter så som Fukushima och Harrisbourg kan orsaka stor ekonomisk skada och i fallet med Fukushima evakuering med allvarliga konsekvenser.

Det är därför viktigt att se detta är en punkt där kärnkraft har en klar nackdel i jämförelse med t.ex. sol och vindkraft. Men ett terrorattentat mot en vattenkraftsdamm kan få minst lika förödande konsekvenser.

Om man ska ha chans att verkligen göra stor skada med radioaktiva utsläpp till omgivningen behöver man en så stor explosion så att man slå ut skyddsbarriärerna på kraftverken och samtidigt orsaka en härdsmälta. Värt att ha i beaktande när man väger denna risk är dock att modernare reaktorer som t.ex. de som byggs i Finland är byggda för att klara av även en stor flygplanskrasch.

Författaren till "Kärnkraft-i klimatkrisens tidevarv" väljer specifikt att ta upp en incident sprängmedel som påträffades på Ringhals kärnkraftverk 2012. Det som dock inte framkommer i PM:et är att sprängmedlet upptäcktes när bombhundar sökte igenom fordonet, vilket utgör den normala rutinen för fordon som ska ta sig in på de inre delarna av området. Att ämnet upptäcktes är därmed rimligen betrakta som att säkerhetsrutinerna fungerat. Men det är givetvis oroväckande att någon försökte ta in sprängmedel, även om det upptäcktes den gången.

Kärnkraft är dock inte det enda energislaget som är farligt ur terrorsynpunkt. IS försökte i mars 2014 att använda en damm i Falluja i Irak för att skapa en översvämning för att hindra den irakiska armen och tvinga 60 000 människor att fly. Den dammen var dock inte en del i ett vattenkraftverk.

Det fanns också farhågor att IS skulle förstöra dammen i Mosul, som är en del av ett vattenkraftverk, vilket bedöms skulle ha skapat en stor flodvåg som skulle riskera att döda en halv miljon människor. IS förstörde dock inte dammen och den är inte längre under IS kontroll.Men detta säger något om att även vattenkraftverk kan användas av den som vill ställa till stor skada.

Mer info om IS hot mot vattenkraftdammar finns att läsa på aljazeera.com och waterpowermagazine.

Vi behöver slutligen också sätta risken för ett terrorattentat i proportion till andra verksamheter som vi tillåter i samhället ett annat exempel är en välbesökt fotbollsmatch som kan samla uppemot tiotusentals åskådare. Men detta är givetvis ingen anledning att ta säkerheten kring kärnkraft på mindre allvar.

Läsarreaktioner

Har du några tankar, frågor eller kommentarer om innehållet i denna bloggpost, då vill vi jättegärna ta del av dem.

Om du har upptäckt ett enskilt faktafel går det bra att skriva en kommentar i kommentars-fältet nedan eller kontakta oss på mail, facebook eller twitter. Vår målsättning är att rätta alla faktafel som upptäcks men också publicera dem både under fliken Faktatabbar.

Om just den här blogg-posten har rättats och förbättrats så finner du en direkt-länk till denna rättning i listan nedan.

Kanske tycker du att innehållet i den här blogg-posten skulle behöva belysas från ett helt annat perspektiv?

Känner du redan till en färdig text som belyser den här frågan från ett annat perspektiv går det jättebra att skicka oss en länk så lägger vi till den i listan nedan.

Om du själv skulle vilja skriva en kompletterande blogg-post men inte har någon plats där du kan publicera texten. Då går det jättebra att skicka oss texten så publicerar vi den som en blogg-post direkt här på sidan.

Finns det ingen lista nedan så beror det på att vi inte mottagit några kommentarer om just denna blogg-post ännu. Ett exempel på hur en påbörjad granskning kan se ut hittar du längst ner i denna blogg-post.