Risker vid transport av avfall och bränsle

Ett riskmoment som kärnkraft för med sig är transport av av avfall och bränsle

Varken publikationen Kärnkraft Klimat eller publikationen Kärnkraft i klimatkrisens tidevarv väljer dock att lyfta detta som argument mot kärnkraft. En anledning kan vara att det är svårt att få fram information om hur riskbilden ser ut. Vi har sökt oberoende källor som redogör för ev. olyckor kopplade till radioaktiva transporter. Vi har även sökt oberoende röster som värderar de potentiella riskerna av att transportera avfall respektive bränsle för kärnkraftverk. Men det har varit relativt svårt att finna denna typ av material. Under våren 2014 publicerade dock tidningen Filter ett kritiskt granskande reportage om transporter av radioaktivt material för framställning av kärnbränsle. Kritiken i reportaget mot transporterna är hård. Bilden nyanseras dock något av den intervju som svt här gör med Helmuth Zika som är transportinspektör och kemist på Strål­säkerhetsmyndigheten. Läs gärna båda och skapa er egen uppgift

Vi upplever att "filter-reportaget" är onödigt hårt vinklat t.ex. framkommer det att även de intervjuat Helmuth Zika men utelämnat t.ex. den bedömning han gör av hur stor risken för en olycka är. Det är alltid problematiskt om man sprider oproportionerlig rädsla med samtidigt är det mycket viktigt att ha granskade medier som sätter press på att hålla en hög säkerhet

Vi ser det som att det slutligen blir en fråga om riskbedömning där vi på nytt behöver väga olika risker mot varandra. Varken vi eller författarna till "filter-reportaget" har kunnat finna belägg för att det under de 60 år vi haft kärnkraft i världen förekommit någon olycka med hälsoeffekter för omgivningen som kan kopplas till transport av avfall eller bränsle. Vi har t.ex. gått igenom wikipedias listor över olyckor kopplade till kärnkraft och radioaktivitet och där ej funnit några sådan olyckor
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_and_radiation_accidents_and_incidents
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_and_radiation_accidents_by_death_toll
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_civilian_nuclear_accidents
.

Att det inte inträffat någon olycka hittills är givetvis inte någon garanti för att det inte kan inträffa, men det ger oss en bild av säkerhetsnivån på de transporter som genomförs. Miljö och hälsoeffekterna vid en transportolycka skulle därtill bli lokala till olycksplatsen. Detta i kombination med att kärnkraft har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att ersätta fossila bränslen, som inte bara skapar global klimatpåverkan utan också direkt hälsopåverkan på omgivningen, tycker vi är ett tungt vägande skäl för att acceptera denna samhällsmässiga risk. Men det är en givetvis en subjektiv bedömning och vi tycker det är viktigt att peka ut att detta är en punkt där kärnkraft medför ökade risker och påtryckningar för ökad säkerhet kan vara befogat