Det är det fossila vi behöver stänga

Ett vanligt utryck inom miljörörelsen idag är att valet mellan fossil energi och kärnkraft är ett val mellan pest eller kolera.

Inom miljörörelsen idag ses det ofta som lika bra att prioritera avveckling av kärnkraft som att prioritera avveckling av fossila energikällor. Men när vi har granskat hälso- och klimateffekterna av olika energislag är bilden som framträder en helt annan.

Fossil energi står fortfarande för ca 80% av världens energi och effekterna är förödande.

Källa: IEA

IPCC och en majoritet av klimatforskarna bedömer att vi kommer att behöva genomföra en kraftig utbyggnad av både förnybart och kärnkraft, om vi ska begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

WHO beräknar att de relativt milda klimatförändringar vi sett hittills redan orsakar ca 150000 dödsfall per år. De största hälsoproblemet som fossil energi orsakar idag är dock luftföroreningar.

WHO beräknar att ca 3.6 miljoner människor kommer dö varje år till följd av luftföroreningar utomhus. WHO gör tyvärr ingen uppskattning men 2015 publicerades en studie i nature som fann att ca 14 % av dödsfallen från luftföroreningar år 2010 kunde kopplas till förbränning i fossila kraftverk. Alltså kan vi räkna med att fossil energiproduktion står för ca 450000 dödsfall per år.

Foto: Craig Nagy

Till detta läggs att det enligt WHOs uppskattningar kommer dö ca 3 miljoner människor i förtid varje år till följd av luftföroreningar inomhus. Anledningen är att de lider av brist på el och tvingas elda kol och biomassa i sina hem. Denna förbränning skapar också luftföroreningar utomhus som innehåller de de enskilt farligaste partiklarna. De beräknas orsaka ca 31% av de ca 3,6 miljoner dödsfallen som luftföroreningar i utomhusmiljön för med sig varje år.

Som vi ser är hälsoproblemen till följd av fossil energi värst i låg- och medelinkomstländer men även i västvärlden skördar de liv.

Clean air task har uppskattat att bara förbränningen av kol i USA står för 13200 förtidiga dödsfall varje år, och därtill kommer luftvägsproblem som skapar lidande bland både barn och vuxna.

Allvarliga hälsoeffekterna av fossil energi betyder givetvis inte att de klodioxidsnåla alternativen är riskfria...

Vid vattenkraft finns t.ex. risken för dammolyckor. Den allvarligaste dammolyckan var när Banqiao Dammen brast och ca 170000 människor dog. Vind och biobränslen har mer löpande dödsfall som följd av t.ex. elinstallation utförd på hög höjd och skadliga luftföroreningar. Med kärnkraft finns t.ex. risk för radioaktiva utsläpp vid en olycka.

Det kan vara svårt att uppskatta sannolikheter och föreställa sig vilka konsekvenser en allvarlig vattenkraftsolycka respektive kärnkraftsolycka skulle ha i Sverige. Men Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort en bedömning av just detta som vi återger här.

Dagens vind, sol och kärnkraft är dessutom beroende av gruvdrift som medför miljö och hälsoeffekter.

...men riskerna med fossila energislag är betydligt högre.

Tittar vi på statistiken från de två kärnkraftsolyckor världen haft som medfört hälsoeffekter för omgivningen finner vi t.ex. följande:
I Tjernobyl uppskattar WHO att upp till 9000 kommer dö i förtid av cancer. I Fukushima var dock säkerheten högre, och IPCC uppger att upp till 130 personer kan komma att dö i förtid i cancer till följd av olyckan (sid 550 i denna rapport).

Till risken för cancerfall behöver vi lägga effekterna av evakueringarna. Vi har inte funnit några oberoende uppskattningar av dödsfall till följd av evakueringarna i Tjernobyl. Men i Japan har evakueringarna skapat stort lidande hos de evakuerade. Särskilt hårt slog evakueringen mot personer som redan hade ett stort vårdbehov. Man beräknar att ca 1600 personer, som i majoriteten av fallen hade just ett stort vårdbehov inte klarade förflyttningen och avled till följd av evakueringen.

Tunga organ som International Commission of Radiological Protection (ett internationellt oberoende organ för strålskydd) varnar dock för att den strålning man undvek inte stod i proportion till de hälsoeffekter evakueringarna hade, och att riktlinjerna bör förändras.

Att behöva evakuera områden vid en kärnkraftsolycka är en tragedi för de drabbade. Men vi behöver ställa denna risk i perspektiv till alla de områden som i förlängningen riskerar att bli obeboeliga om vi inte kan stoppa klimatförändringarna.

Totalt går det att visa att investeringar i både förnybart och kärnkraft är investeringar som räddar liv.

En studie gjord av forskare vid NASA kom till slutsatsen att kärnkraften i världen hitils räddat ca 1.84 miljoner människor från en luftförorenings-relaterad död.

Självklart finns det en osäkerhet i sådana här beräkningar och man kan ifrågasätta det antagande som görs om att all produktion annars hade skett med fossila källor. Men även om vi skulle räkna med hälften så många räddade liv visar studien på en viktig poäng:

Om vi ska rädda så många liv som möjligt bör vi låta förnybart och kärnkraft arbeta tillsammans för att ersätta de fossila bränslen istället för att konkurrera med varandra.

Utvecklingen i världen går tyvärr fortfarande i fel riktning. Vi ser fortfarande stora och allvarliga nyinvesteringar i fossil energi.

Tyskland är ett oroväckande exempel på ett land som av rädsla för kärnkraft valt att prioritera kärnkraftsavveckling framför avveckling av fossil energi.

I ljuset av detta är det allvarligt om vi inom miljörörelsen ställer oss bakom en sådan prioritering och framställer det som att kärnkraft och fossila bränslen har likvärdiga miljö och hälsoeffekter.

Vi har därför granskat vad Miljöpartiets officiella material har att säga om hälsoeffekterna av kärnkraft och jämfört detta med vad oberoende aktörer som WHO och strålskyddsmyndigheten säger. Resultatet finner ni i denna bloggpost.

Vi hoppas att detta kan vara ett första steg till en konstruktiv granskning och diskussion om det officiella materialet kring kärnkraft. Även om vi ansträngt oss för att genomgående använda så oberoende källor vet vi att vi har tagit ställning för kärnkraft och självklart kan detta påverka våra slutsatser. Vi ser därför gärna att du granskar oss tillbaka.

Läsarreaktioner

Har du några tankar, frågor eller kommentarer om innehållet i denna bloggpost, då vill vi jättegärna ta del av dem.

Om du har upptäckt ett enskilt faktafel går det bra att skriva en kommentar i kommentars-fältet nedan eller kontakta oss på mail, facebook eller twitter. Vår målsättning är att rätta alla faktafel som upptäcks men också publicera dem både under fliken Faktatabbar.

Om just den här blogg-posten har rättats och förbättrats så finner du en direkt-länk till denna rättning i listan nedan.

Kanske tycker du att innehållet i den här blogg-posten skulle behöva belysas från ett helt annat perspektiv?

Känner du redan till en färdig text som belyser den här frågan från ett annat perspektiv går det jättebra att skicka oss en länk så lägger vi till den i listan nedan.

Om du själv skulle vilja skriva en kompletterande blogg-post men inte har någon plats där du kan publicera texten. Då går det jättebra att skicka oss texten så publicerar vi den som en blogg-post direkt här på sidan.

Finns det ingen lista nedan så beror det på att vi inte mottagit några kommentarer om just denna blogg-post ännu. Ett exempel på hur en påbörjad granskning kan se ut hittar du längst ner i denna blogg-post.